diumenge, 2 de febrer de 2020

Competències de Catalunya en immigració


El capítol català de la Fundació pontifícia Centessimus Annus ha fet una reflexió sobre la situació de la immigració en els darrers anys. Pel seu interès publico en vàries notes les dades més rellevants fetes servir per fer aquesta anàlisi.

Des d'una perspectiva competencial, l'article 138.1.a) b) i e) EAC, determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de primer acolliment de les persones immigrades, que inclou les actuacions socio-sanitaries i  d'orientació així com el desenvolupament de la política d'integració de les persones immigrades en el marc de les seves competències, i l'establiment i la regulació de  les.  mesures necessàries  per a la integració social i econòmica de les persones immigrades i  per llur participació social.

L'article 1.66.1 EAC determina que la Generalitat te la competència exclusiva en matèria de serveis socials i específicament l'atenció a les persones i col·lectius en situació  de pobresa o necessitat social, circumstancies  que .concorren en una part significativa de les persones sol·licitants i beneficiaries de protecció internacional. En conseqüència, d'acord amb l'article 149.1.2. CE correspon a l'Estat la competència sobre el control de fronteres i la determinació de la situació juridica-administrativa dels estrangers, però totes  les actuacions orientades  a l'acollida  i integració social dels immigrants i  demandants  o beneficiaris de protecció interacciona i  apàtrides residents a Catalunya corresponen  a la Generalitat.

En desplegament  d'aquestes  competències,  el 22 de setembre de 2015, es va crear per Acord  de Govem  GOV/151/2015, el Comitè  per a l'Acollida  de les Persones Refugiades  (CAPR) com a òrgan d'assessorament, de participació i coordinació de les administracions publiques  catalanes i de les entitats  i organitzacions socials  que actuen en l’àmbit de l'acollida de les persones demandants  de protecció internacional o refugiades a Catalunya.  El CAPR, adscrit al Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies,  realitza la seva activitat mitjançant  una estructura  orgànica i diferent grups de treball  on hi participen  mes  de 90 actors  entre  entitats  socials,  corporacions publiques.:  col·legis professionals, persones  de reconegut  prestigi  en l’àmbit de la protecció internacional  i plataformes ciutadanes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada