dimecres, 23 de juny de 2010

Reinventar la política XI - Etica del carrer

Existeix també una valoració a la baixa, per part dels poders polítics, del paper de les associacions intermèdies en l'articulació de la societat. La seva desconsideració va deixar el camí lliure per a l'exercici tecnocràtic del poder. Encara que l'escassa vertebració del teixit social és motiu que els partits polítics trobin notables dificultats per projectar les seves propostes cap a la societat i prendre el pols del sentir social, afectant tot això negativament a les bases de la seva legitimitat. Això es posa de manifest en el progressiu allunyament que mostren els partits polítics respecte la "ètica del carrer" ( . De Silva Cienfuegos-Jovellanos, ,P. "La ética de la calle" El País 30 diciembre 1988, p.16) , a través de la qual afloren "els interessos dels sectors marginals i perdedors" presents en la nostra societat, de manera que aquests no troben, ni disposen, de canals permanents de diàleg amb el poder.

Imaginar que la legitimitat dels vots, encara que aquests concedeixin majories més que suficients, permeti prescindir de la societat civil ha donat al trast al desenvolupament d'una democràcia participativa i en el seu lloc a afavorit concepcions més restringides de la democràcia. Com a resultat de la poca participació el poder polític i els poders de la societat tendeixen a estar més centralitzats i fer-se més impenetrables. Fins i tot poden sentir-se més còmodes els qui sempre han buscat qualsevol pretext per cercenar alguna de les llibertats dels ciutadans o retallar-les lleugerament. El progressiu afebliment dels mecanismes socials participatius s'acompanya amb la persistència d'un aparell d'estat que en alguns nivells és extraordinàriament opac als controls democràtics i, per desencert, ha estat dirigit per persones amb un tarannà democràtic adquirit en cursos intensiu de reciclatge polític.

L'ús de "dossiers" reservats, obtinguts a través de sòrdids mecanismes, com a escut protector davant una possible investigació pública o com a element de negociació fan més indefens al ciutadà i fa l'efecte que estem assistint a "una pugna entre els valors i funcions de la comunitat política organitzada i els grups econòmics poderosos. Si no assistim a un atac en bona i deguda forma a la democràcia, sí que està en curs una operació de reducció del paper de l'Estat ... Operació que, com subproducte, s'acompanya d'una crítica continuada a la classe política" ( . Moran,F. "Desprestigio del Estado, indefensión del ciudadano" El País 27 Abril 1988 p.11) . Amb aquest tipus d'actuacions es posa de manifest la vulnerabilitat i fragilitat dels drets de les persones davant l'absència de control de certs components de l'estat i el benefici que tal situació sembla reportar a els qui, freturoses de qualsevol legitimitat democràtica, busquen beneficiar-se de tal estat de coses per estendre els seus poders econòmics i uns altres per escapar-se del control democràtic.

Cap comentari:

Publica un comentari