dimecres, 9 de juny de 2010

Informe del Consell d'Estat de França sobre el vel integral


Pel seu interès en el debat sobre l'ús del vel integral he traduït la introducció resum de l’informe del Consell d’Estat de França on es recomana no prohibir el seu ús i sí adoptar un altre tipus de mesures.

Per una carta del 29 de gener de 2010, el Primer ministre va demanar al Consell d'Estat estudiar « les solucions jurídiques que permetin arribar a una prohibició de portar el vel integral », que sigui « la més àmplia i la més efectiva possible », en la perspectiva de «poder presentar un projecte de llei al Parlament sobre aquest assumpte», adevertint la necessitat de « no ferir els nostres compatriotes de confessió musulmana». Aquesta demanda està inscrita en el context dels debats públics sobre l'ús del vel integral a França, que han induït a l'Assemblea Nacional a crear una comissió informativa l'informe de la qual, publicat el 26 de gener de 2010, aporta una gran riquesa d'observacions i de reflexions

És, en aquest estricte marc d'aquesta demanda, i per tant fora de tota consideració valorativa sobre l'oportunitat de legislar en aquest sentit, que el Consell d'Estat ha desenvolupat el present estudi

En aquesta perspectiva estretament circumscrita, un fenomen específic totalment nou a França, les solucions jurídiques presentades en el present estudi apunten principalment a satisfer en una doble exigència jurídica :

- Garantir la major seguretat jurídica sobre la mida de prohibició, a la llum tant de les normes constitucionals com del dret de la Unió Europea i de la convenció europea de salvaguarda drets de l'Home i de les llibertats fonamentals, així com guiat per la jurisprudència de les jurisdiccions competents ;

- Vetllar per la intel·ligibilitat dels dispositius considerats, tant per les persones implicades com per les autoritats que seran les més estretament encarregades de la seva aplicació, la qual cosa suposa una certa simplicitat..

L'elecció de les modalitats d'una prohibició ha d'estar guiada d'altra banda per la preocupació de garantir l'efectivitat, tant jurídica com a pràctica, en relació el control i les sancions

Finalment, el Consell d'Estat ha tingut en compte dues consideracions complementàries que poden incidir sobre les decisions posteriors dels poders públics :

- Prevenir tot risc d'interpretació que pogués ferir, més enllà de les pràctiques particulars, a una categoria de persones, siguin quines que siguin ...

- Evitar eventuals conseqüències no previstas, tals com a reaccions de rebot que desembocarien paradoxalment en l’amplificació de les pràctiques implicades o de riscos de pressions que estenguessin les prohibicions més enllà de les consideracions i finalitats indicades per la carta del Primer ministre..

D'acord amb aquestes diferents exigències, es planteja la qüestió del significat i doncs de l'objecte d'una eventual prohibició. La pràctica de dur el vel integral pot ser abordada des d'angles diferents que poden conduir a mesures d'abast sensiblement diferent. El vel integral (burqa o niqab) constitueix, en principi, una peça de roba de la qual es discuteix els seus orígens culturals i religiosos però que testifica, de forma genèrica, una concepció profundament desigual en les relacions entre els homes i les dones. És també una de les nombroses formes de dissimulació de la cara que té per a efecte i, si escau, l'objecte d'impedir tot reconeixement de la persona. Més enllà del significat que es pretengui, aquest últim comportament aixeca dificultats pràctiques, sobretot en qüestions relacionades amb la seguretat i, més generalment, d’aprehensió de l'altre. D'acord amb aquesta consideració, no es pot ignorar que la pràctica de la dissimulació de la cara, sota totes les seves formes, tendeix a desenvolupar-se al nostre país..

En aquestes circunstàncies, la qüestió plantejada al Consell d'Estat es presenta de la manera següent: ¿es pot considerar jurídicament considerar, en determinades condicions i en certs límits, prohibir portar el vel integral com a tal, o s'ha de fer, de manera més general, discutir sobre la prohibició de la dissimulació de la cara on l'ús d'aquest peça de roba és un dels casos?

El Consell d'Estat ha constatat que l'ordenament jurídic existent aportava ja diverses respostes a aquesta preocupació, que són dispositius jurídics que tenen com a objectiu prohibir l'ús del vel integral en si mateix per a certes persones i en certes circumstàncies, al costat de restriccions puntuals que tenen com objectiu combatre la dissimulació de la cara per motius d'ordre públic o de la repressió penal contra els promotors d'aquestes pràctiques. S'observa una elevada heterogeneïtat en aquestes disposicions i s'ha observat que, no solament França, sinó les democràcies comparables no s'han dotat d'una legislació nacional prohibitiva de manera general aquestes pràctiques en l'espai públic.

Sobre la base d'aquesta conclusió, el Consell d'Estat s'ha interrogat sobre la viabilitat jurídica i pràctica d'una prohibició de l'ús del vel integral en l'espai públic a la llum dels drets i llibertats garantides per la Constitució, la convenció europea de salvaguarda drets de l'Home i de les llibertats fonamentals i el dret de la Unió Europea. Li sembla impossible recomanar una prohibició de l'ús del vel integral, com a peça de roba portadora de valors incompatibles amb la República, perquè s'ha estimat d'una elevada fragilitat jurídica i de difícil posada en pràctica. S'ha considerat que una prohibició, menys específica, de la dissimulació voluntària de la cara que descansa sobretot sobre les consideracions d'ordre públic, interpretades de manera més o menys ampla, no es podria jurídicament dur a terme sense distincions en el conjunt de l'espai públic, d'acord a les jurisprudències constitucionals i convencionals..

En canvi, al Consell i Estat li ha semblat que d’acord a l'estat actual del dret, es podria adoptar un dispositiu constrictiu i restrictiu més coherent, que comportaria dos tipus de mesures: per una part, l'afirmació de la norma segons la qual estigui prohibit portar qualsevol peça de roba o accessori l'efecte del qual sigui dissimular la cara de tal manera que no es pugui identificar a la persona, ja per garantir l'ordre públic quan aquest estigui amenaçat, bé sigui perquè es considera necessària aquesta identificació per accedir o circular en certs llocs i per desenvolupar certs tràmits; d'altra banda reforçar els instruments repressius contra les persones que obliguen a altres a dissimular la seva cara, doncs esborren la seva identitat, en l’espai públic.

Cap comentari:

Publica un comentari